O časopisu, který vychází od roku 1936

Slaboproudý obzor je od doby svého vzniku recenzovaným odborným časopisem. Vychází 4x ročně. Do roku 2014 časopis vycházel v tištěné podobě pod ISSN 0037-668X. Od roku 2015 je vydáván již jen v elektronické podobě pod ISSN 2336-5773.

Časopis je evidovaný v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Tento seznam, schválený Radou pro výzkum a vývoj, je zveřejněn - včetně informací o jeho vzniku a platnosti a o výhodách pro autory článků z těchto periodik - na www.vyzkum.cz.

Poslání časopisu Slaboproudý obzor výstižně popsal Ing. Josef Strnad, odborový přednosta M.P.T., ve svém úvodním slově historicky prvního čísla časopisu z roku 1936. Mnohé myšlenky zde uvedené jsou aktuální i dnes.

"... Doufám, že naše odborná veřejnost přijme sympaticky počin slaboproudé skupiny ESČ, jež se po zralé úvaze rozhodla vydávati odborný časopis "Slaboproudý obzor", ve kterém budou ukládati naši odborníci výsledky své činnosti vědecké, badatelské, organizační i konstruktivní na poli telefonu, telegrafu, radiotelegrafie, rozhlasu, televize, zabezpečovací a signální techniky, elektroakustiky atd. Zamýšlíme v časopise přinášeti původní práce našich i cizích autorů, referáty z cizích odborných listů a pojednávati o otázkách hospodářských, patentních a právních, pokud mají vztah k technice slabých proudů i k radiotechnice. Úroveň časopisu má býti vysoká, bude však dbáno i požadavků praxe. Proto lze doufati, že nový časopis nalezne čtenáře v nejširší veřejnosti elektrotechnické.

Také u nás pociťovali jsme zejména v posledních letech, potřebu vlastního tiskového orgánu, který by v úměrném měřítku a rozsahu vhodně spojoval snažení a práci teoretiků z vysokých škol a praktiků z kruhů průmyslových, dále z oněch vojenských a civilních úřadů a útvarů soukromých, do jejichž oboru činnosti spadá elektrotechnika slabých proudů.

...

Počátek jest učiněn. Nechť nový časopis spojí symbolicky k součinnosti a k nezištné výměně technických myšlenek všechny čsl. elektrotechniky slaboproudé a nechť jest zdrojem poučení a informace i pro elektrotechniky silných proudů. Nechť práce v něm mají důstojnou duševní úroveň a nechť ukáže kritice odkudkoliv, že náš stát jest bohat nejen památkami historickými a krásami přírodními, nýbrž že má i chuť k práci, podnikavosti a spoléhá se na vlastní síly!"

česky | english

Novinky

15.1.2015

Od roku 2015 vychází časopis pouze v elektronické podobě pod novým ISSN 2336-5773.

16.12.2018

Časopis ukončuje své publikování ke dni 31. 12. 2018. Stránky časopisu s příspěvky budou nadále přístupné.